Psychologenpraktijk
Oss

Tarieven & Vergoedingen

Wij behandelen zowel Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) als Specialistische GGZ (SGGZ).

  • De GBGGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen, een psycholoog behandelt daarin kortdurend. U kunt gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel of Intensief (ca. 4, 7 of 10 zittingen).
  • De SGGZ is bedoeld voor mensen met complexe, langdurige klachten.
  • De duur van een zitting is voor een individuele therapie drie kwartier; voor relatietherapie, gezinstherapie en groepstherapie is dit veelal meer dan drie kwartier. De afspraken worden zo gepland dat u geen of minimale wachttijd heeft. Dat betekent dat u op tijd verwacht wordt en dat wij ook op tijd stoppen.

Niet nagekomen sessies

Als u een afspraak wilt afzeggen of verplaatsen, raden we u aan dit te doen langer dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Wanneer u dit later doet, wordt deze bij u in rekening gebracht. Dit geldt ook bij ziekte en andere gevallen van overmacht. Een niet nagekomen sessie kost € 75,-.

Als u bij annulering geen medewerker aan de telefoon krijgt, dient u de voicemail in te spreken, zodat voor ons duidelijk is hoe laat de afmelding plaatsvond. Als u geen voicemail kunt inspreken, is afmelding via e-mail mogelijk via info@pposs.nl (wij adviseren u om geen gevoelige medisch inhoudelijke informatie naar ons te mailen, maar alleen uw verzoek).

Particulier/niet verzekerde zorg

De kosten voor GGZ zorg die niet tot het basispakket behoort, bedraagt in 2022 en 2023 € 117,33 per 60 minuten. Het maximumtarief voor niet-basispakketzorg consult in de GGZ is door de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) vastgesteld op € 124,16 (prestatiecode OV0012).   

U kunt dit terugvinden in bijlage 1 van de Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg TB?REG-23625-02

Vergoedingen

In 2023 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico. In 2023 is het eigen risico € 385,- per persoon in totaal.

Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. De client zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen. 

Wij hebben de volgende specialisaties in huis:

  • Klinisch psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Gezondheidszorgpsycholoog BIG

Wij zijn lid van de volgende beroepsverenigingen: NIP, NVVP, LVVP, VGCT en VPeP.

Leveringsvoorwaarden

Psychologenpraktijk Oss hanteert de leveringsvoorwaarden van de LVVP. 

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Privacy Policy | Contact | Disclaimer | Peters Psychotherapie Copyright 2024
Created by LR Internet